RODO

Od 25 maja br. obowiązują nowe przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Od kilku lat studio ‚dobrzemitu’, której właścicielem jestem ja: Małgorzata Nawrocka, gromadzi Twoje dane na potrzeby świadczenia usług przez studio.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? (tożsamość administratora)

Administratorem, czyli tym, kto decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jestem ja – Małgorzata Nawrocka, będąca właścicielką studia ‚dobrzemitu’.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Można się z nami skontaktować pod następującymi danymi:

 • adres pocztowy: ul. Bracka 18 lok. 70, 00-028 Warszawa,
 • adres e-mail: zapisy@dobrzemitu.pl
 • telefon: +48 606 91 92 91

Po co nam Twoje dane osobowe? (cele ich przetwarzania)

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celach:

 • świadczenia usług, jeśli jesteś naszym klientem lub działasz na rzecz naszego klienta, co może również oznaczać przesyłanie Ci ofert,
 • do bieżącej komunikacji w kwestii świadczonych przez nas usług,
 • do przesyłania naszych ofert dotyczących naszej działalności,
 • do bieżącej komunikacji, jeśli Ty lub podmiot, na rzecz którego działasz, świadczycie nam usługi,
 • do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, jeśli jesteś naszym partnerem, klientem, na rzecz którego świadczymy usługi,
 • do przekazywania Ci zaproszeń na imprezy, warsztaty, które organizujemy we własnym imieniu lub dla naszych klientów,
 • do rekrutacji pracowników i osób świadczących nam usługi ma podstawie umów cywilnoprawnych,
 • do analiz jakościowych i statystycznych.
  Jeśli się na to zgodzisz – przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach zapisania danych w plikach cookies, innych identyfikatorach, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • do przechowywania dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia tzw. rozliczalności (czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • a także do ewentualnego dochodzenia naszych roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi, jak np. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych.

Jakie mamy prawo korzystać z twoich danych osobowych? (podstawy prawne ich przetwarzania)

Możemy mieć jedną lub kilka z następujących podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • mogłaś/-eś sama/sam udzielić nam zgody na ich przetwarzanie, w tym przekazałaś/-eś nam te dane przez swoją czynność lub zachowanie w takiej sytuacji, kontekście i w taki sposób, które powszechnie uważane są za wyrażenie dobrowolnego, świadomego i jednoznacznego przyzwolenia na wykorzystanie danych osobowych w relacjach zawodowych lub handlowych, np. dałaś/-eś nam swoją wizytówkę, wysłałaś/-eś nam maila, podałaś/-eś nam swoje dane ustnie, w tym telefonicznie, albo Ty lub podmiot, na rzecz którego działasz, mogliście sami upublicznić Twoje dane osobowe w celu kontaktu z Wami (np. na stronie internetowej czy w prasie),
 • Twoje dane osobowe mogą być konieczne do wykonania umowy z Tobą lub podmiotem, na rzecz którego działasz, w szczególności mogą być wskazane jako dane kontaktowe do realizacji umowy,
 • możemy mieć inne istotne powody (tzw. dopuszczalne przez prawo interesy), aby korzystać z Twoich danych, przy czym te nasze powody nie naruszają Twoich interesów czy podstawowych praw i wolności (np. możemy korzystać z Twoich danych przy opracowywaniu analiz i raportów rynkowych, społecznych itp., przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń czy do przesyłania Ci zapytań o zgodę na przedstawienie naszej oferty).

Te podstawy prawne wynikają z jednego lub kilku przepisów prawa lub umowy, a w szczególności (ale nie tylko) mogą to być:

 • umowa (w tym zawarta ustnie) z Tobą lub podmiotem, na rzecz którego działasz,
 • ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679),
 • polska ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Prawo prasowe (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19840050024),
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails. xsp?id=wdu20021441204),
 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails. xsp?id=WDU19940240083),
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej (http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198),
 • Kodeks cywilny (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19640160093),
 • Kodeks spółek handlowych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap. nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000941037),
 • Prawo przedsiębiorców (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU20180000646),
 • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails. xsp?id=WDU20180000647),
 • Prawo o stowarzyszeniach (http://prawo.sejm.gov.pl/isap. nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890200104),
 • ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (http://prawo.sejm. gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971210769),
 • ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (http://prawo.sejm.gov.pl/isap. nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100470278).

Jakie kategorie Twoich danych osobowych są przez nas przetwarzane?

Możemy przetwarzać wszystkie lub niektóre z poniższych kategorii Twoich danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • pseudonim (w tym np. nick, avatar lub inny podobny identyfikator),
 • adres e-mail,
 • inne adresy elektroniczne w środkach komunikacji (np. identyfikatory w tzw. mediach społecznościowych),
 • adres Twojego miejsca pracy lub innej działalności,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • fotografie, na których jesteś uwidoczniony,
 • dane osobowe w sposób oczywisty upublicznione przez Ciebie (np. Twoje wypowiedzi i publikacje w prasie, radiu, telewizji, internecie, podczas spotkań z nami i wystąpień publicznych itp.).

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe? (kategorie ich odbiorców)

Twoje dane osobowe możemy ujawnić, tylko jeśli jest to rzeczywiście niezbędne, do realizacji wskazanych wyżej celów, naszym:

 • pracownikom i współpracownikom,
 • usługodawcom, szczególnie: księgowym, radcom prawnym, dostawcom usług informatycznych (np. hostingu) i innym podwykonawcom działającym na naszą rzecz,
 • klientom lub podmiotom działającym na rzecz naszych klientów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? (okres, przez który będą one przechowywane)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do chwili, gdy:

 • skończy się okres wykonywania zawartej pomiędzy nami umowy lub
 • wyrazisz skuteczny (czyli zgodny z warunkami RODO) sprzeciw wobec ich przetwarzania lub
 • cofniesz zgodę na ich przetwarzanie – jeśli odbywa się ono na podstawie Twojej zgody lub przestaną obowiązywać ważne podstawy prawne tego przetwarzania (np. zmienią się przepisy prawa).

Możemy jednak przedłużyć ten czas o okresy:

 • przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych naszych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi Twoimi roszczeniami,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, potrzebne dla zapobiegania nadużyciom i oszustwom, • potrzebne dla celów statystycznych i archiwizacyjnych.

Jakie masz uprawnienia wobec nas w związku z Twoimi danymi osobowymi?(informacja o prawach) 

Gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Na zasadach określonych w RODO odnośnie do Twoich danych osobowych:

 • możesz żądać od nas dostępu do nich,
 • jeśli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody, to w dowolnym momencie możesz cofnąć swoją zgodę, przy czym przetwarzanie, którego dokonaliśmy przed tym cofnięciem pozostanie zgodne z prawem; zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłaś/- eś,
 • możesz żądać od nas ich sprostowania, jeśli zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • możesz żądać od nas ich usunięcia, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a także, jeśli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
 • możesz żądać od nas ograniczenia ich przetwarzania: jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – wtedy możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych przez czas, w którym możemy sprawdzić prawidłowość tych danych – lub jeśli Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub jeśli Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – wtedy ograniczymy przetwarzanie do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu,
 • masz prawo do przenoszenia od nas Twoich danych osobowych zgodnie z warunkami wskazanymi w RODO, tj. wtedy gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzamy je w sposób automatyczny,
 • od 25 maja 2018 roku możesz wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z warunkami wskazanymi w RODO, to jest gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego tzw. prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/-eś lub Twoje dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilujemy dla tego celu.

Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jeśli Twoim zdaniem przetwarzanie Twoich danych przez nas narusza RODO. W Polsce organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Swoje żądania wobec nas możesz wnosić pod adres elektroniczny: zapisy@dobrzemitu.pl, przy czym, jeśli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości co do Twojej tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

Skąd mamy Twoje dane osobowe? (źródła ich pochodzenia)

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z następujących źródeł:

 • od Ciebie (np. dałaś/-eś nam swoją wizytówkę, wysłałaś/- eś maila, podałaś/-eś swoje dane ustnie, w tym telefonicznie itp.),
 • od podmiotu, na rzecz którego działasz (np. zostałaś/-eś wskazany w umowie lub w inny sposób jako osoba do kontaktu),
 • ze źródeł publicznie dostępnych (np. ze strony internetowej, prasy, Twoich publicznych wystąpień itp.),
 • od stron trzecich, np. naszych klientów lub podwykonawców.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analiz lub prognoz osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji:

zapisy@dobrzemitu.pl.